Future Divercities

https://future-divercities.eu/

Projekt Future DiverCities jest realizowany przez 13 europejskich partnerów pod przewodnictwem La Friche La Belle de Mai (Marsylia) i eksperymentowany jednocześnie w 9 miastach: Berlinie, Zagrzebiu, Splicie, Kuopio, Marsylii, Florencji, a także trzech Europejskich Stolicach Kultury odpowiednio w 2023 i 2027 roku: Timişoara i Elefsina; Liepaja. Projekt jest kontynuacją pierwszego projektu Kreatywnej Europy (2016-2020) realizowanego z powodzeniem przez 10 partnerów w Europie i Kanadzie, który badał nowe sposoby pracy w trudnych obszarach miejskich poprzez metodologie partycypacyjne i wspólnie zaprojektowane narzędzia cyfrowe. Ścieżka rewitalizacji kulturalnej często prowadziła do tworzenia nowych przestrzeni zabudowanych, rozwoju infrastruktury i tworzenia elementów krajobrazu. Wraz z poważnymi zmianami w sposobie, w jaki zamieszkujemy nasze miasta, pilne staje się zajęcie się rewitalizacją kulturową miast w bardziej ekologiczny sposób, ponieważ dotychczasowe podejście nie wystarczy, aby sprostać głównemu wyzwaniu, jakim jest budowanie miast odpornych na środowisko. Zaangażowani partnerzy to La Friche, koordynator (lafriche.org) i Seconde Nature (snzn.org) w Marsylii (Francja), ANTI Festival (antifestival.com) w Kuopio (Finlandia), KONTEJNER (kontejner.org) w Zagrzebiu i Splicie (Chorwacja), LAMA Impresa Sociale (agenzialama.eu) we Florencji (Włochy), Public Art Lab (publicartlab-berlin.de) w Berlinie (Niemcy), BIOS (bios.gr) i European Creative Hubs Network-ECHN (creativehubs.net) w Atenach (Elefsina, Grecja), Rada Miejska “Wydział Kultury” (liepaja.lv) w Lipawie (Łotwa) i PLAI (plai.ro) w Timişoarze (Rumunia). Projekt korzysta również z doświadczenia INNOCAMP PL w Polsce (sieć Ashoka) (innocamp.pl), LAMA Impresa Sociale we Włoszech (agenzialama.eu), Savonia University w Finlandii (savonia.fi) i Trajna w Słowenii (projekt Krater) (trajna.com; krater.si).

INNOCAMP PL jest odpowiedzialny za szkolenia i wsparcie mentorskie dla twórców zmian i ich interesariuszy zaangażowanych w pilotaże regeneracji pustych przestrzeni miejskich. Program nauczania oparty jest na koncepcji świata ASHOKA “każdy jest światozmieniaczem”. Twórca zmian to osoba wrażliwa na ludzkie/środowiskowe potrzeby, krytyczna wobec wszelkich form niesprawiedliwości i reagująca na niepewność poprzez kreatywne działanie. Wprowadzania zmian, podobnie jak kreatywności, można się nauczyć. Modelowi przedsiębiorcy społeczni (np. Ashoka Fellows), którzy angażują innych w rozwój swoich nowatorskich rozwiązań, służą jednocześnie jako nauczyciele przełomowych podejść do zmian systemowych, stosowanej kreatywności, przedsiębiorczej zaradności, analiz wpływu, odwagi i etycznego włókna/integralności. Aby stać się twórcą zmian, trzeba doświadczyć wolności i wewnętrznej motywacji do tworzenia wartości, być wspieranym przez podstawowe zasoby, mądre informacje zwrotne i osiągnąć poziom odporności pozwalający stawić czoła przeciwnościom lub porażkom na drodze do pomyślnej poprawy życia w ekosystemie. Najbardziej złożone wyzwania (takie jak miejskie transformacje integracyjne) muszą być rozwiązywane poprzez zbiorowe wprowadzanie zmian za pomocą podejścia “zespołu zespołów”, w którym każdy interesariusz nastawiony na współpracę jest potencjalnym ekspertem, ale musi znaleźć odpowiednią społeczność, aby jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby do zmiany systemów i ram. Definicja wpływu Ashoki implikuje wszystkie ogólne przemiany społeczne wywołane przez beneficjentów, a nie tylko część wyników, które można przypisać działaniom organizacji. 

Program zakłada ekosystemowe podejście do wprowadzania zmian, począwszy od pracy nad rozwojem wewnętrznym, umiejętności przywódczych (projektowanie osobiste) prowadzących do współpracy z wieloma interesariuszami, współprojektowania opartego na empatii i pilotowania innowacyjnych rozwiązań (projektowanie projektów), aż po ich zrównoważenie i osiągnięcie poziomu polityki (ekosystem).

W module 1 uczestnicy zostali zaproszeni do samorozwoju, aby krytycznie przeanalizować swoje zasoby do wprowadzania zmian w kontekście rewitalizacji miast i ich roli w pilotażach Future DiverCities i innych fazach projektu. Zalecono im przeczytanie kilku artykułów, zastanowienie się nad własnymi przeszłymi doświadczeniami i (ponowne) zaprojektowanie siebie jako twórców zmian. Podczas spotkań w czasie rzeczywistym uczestnicy zapoznali się ze studiami przypadków wybranych stypendystów ASHOKA, przeprowadzili ze sobą wywiady, otrzymali informacje zwrotne na temat swoich mocnych stron, rozwiązali przykładowe rozbieżne problemy w celu zbadania sytuacji niepewności, zapisali swoje doświadczenia w wielu rolach i otrzymali informacje zwrotne na podstawie swoich elektronicznych portfolio. 

W module 2 uczestnicy zostaną zapoznani z zasobami do wprowadzania zmian w kontekście rewitalizacji miast i ich potencjalnymi zastosowaniami w ramach pilotażowych projektów Future Divercities i innych faz projektu. Zalecane będzie zapoznanie się z nimi, zastanowienie się nad własnymi doświadczeniami z przeszłości i opracowanie innowacyjnych strategii wdrażania projektów. Podczas spotkań w czasie rzeczywistym przeprowadzą oni studium przypadku transformacji regeneracyjnych, stworzą mapy wielu interesariuszy, otrzymają informacje zwrotne na temat swoich strategii, zapiszą swoje doświadczenia i otrzymają informacje zwrotne w oparciu o elektroniczne portfolio projektu.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Creative Europe. Neither the European Union nor Creative Europe can be held responsible for them.

“Future DiverCities” 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego