JOIN IN & MAKE A CHANGE

Projekt Join In & Make A Change (JIMAC) ma na celu wspieranie inkluzyjności oraz lepsze dopasowanie organizacji kształcenia do różnorodnych potrzeb dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu technik dramy pedagogicznej.

Działania rozpoczynają się od badań uczniów i nauczycieli w krajach uczestniczących (Słowenia, Polska, Czechy i Grecja). Dotyczą w szczególności tego jak dobrze system edukacji w każdym z nich chroni uczniów przed wykluczeniem z możliwości edukacyjnych, ale także później, z udanej i satysfakcjonującej kariery. Projekty JIMAC odnoszą się do problemu kryzysów edukacyjnych wynikających z założenia, że szkolnictwo zapewnia rozwój kompetencji jako połączenie znaczącej wiedzy, umiejętności i postaw.

JIMAC jest odpowiedzią na raport Banku Światowego z 2018 r. na temat edukacji. Według niego bycie w szkole, w przeciwieństwie do aktywnego uczenia się, przyczynia się do wykluczenia społecznego i staje się pułapką dla wielu młodych ludzi. Ostatnie oceny pokazują, że wielu uczniów na całym świecie, w tym UE, zwłaszcza z biednych rodzin, opuszcza szkołę, nie posiadając nawet tych najbardziej podstawowych umiejętności. Zwiększony dostęp do placówek edukacyjnych, a nawet zmniejszenie poziomu rezygnacji nie wystarcza, aby grupy szczególnie wrażliwe podniosły poczucie własnej wartości czy zwiększyły możliwości zarabiania na życie. Kryzys kształcenia utrzymuje się, ponieważ brak zrozumienia i wiedzy na temat tego, kto się naprawdę uczy, a kto nie. W rezultacie trudno nawet zasugerować możliwości zmiany. W obliczu niepewności co do rodzajów umiejętności, które będą wymagane w pracy w przyszłości, szkoły i nauczyciele muszą przygotować uczniów na coś więcej – szczególnie istotne są umiejętność interpretowania informacji, formułowanie opinii, kreatywność, empatia, współpraca i rezyliencja.

JIMAC koncentruje się na podnoszeniu świadomości i wspomaganiu nauczycieli już na wczesnych etapach kształcenia. Istotny jest wzrost skuteczności ich sposobów nauczania poprzez stosowanie technik dramy, a także wzmocnienie zarządzania szkołami i placówkami edukacyjnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu, że uczniowie są przygotowani na sukces. Podstawowym uzasadnieniem projektu jest to, że edukacja inkluzyjna zaczyna się od empatycznego i kompetentnego nauczyciela. Drama pedagogiczna w sposób naturalny angażuje wszystkich uczniów znajdujących się w klasie, ponieważ lekcje są zazwyczaj współtworzone i współzarządzane przez nich samych. Nauczyciele doceniają ich głos, upewniając się, że wykluczeni uczniowie są szczególnie uważnie słuchani. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie równych możliwości uczenia się i stawianie wyzwań oraz dostarczanie informacji zwrotnych, które budują rzeczywiste kompetencje na przyszłość, a nie tylko spełniają minimalne wymagania lokalnych standardów, aby produkować potencjalnie bezrobotnych obywateli.

Nasze międzynarodowe konsorcjum projektowe wierzy, że skuteczna edukacja inkluzyjna odbywa się przede wszystkim poprzez akceptację, zrozumienie i uczestnictwo różnorodnych uczniów. Te różnice mogą być fizyczne, poznawcze, akademickie, społeczne, międzykulturowe, a także emocjonalne. Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką i praktykami Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej z 25 krajów członkowskich Agencji w ramach projektu TE4I (Edukacja nauczycieli dla integracji). Podkreśla potrzebę poprawy kompetencji nauczycieli oraz promowania wartości i postaw zawodowych. Ponadto Agencja określiła cztery podstawowe wartości, które stanowią podstawę pracy wszystkich nauczycieli w edukacji włączającej. Te wartości to uznanie różnorodności uczniów, bezwarunkowe wsparcie dla ich rozwoju, współpracy i własnego rozwoju zawodowego. Wartość dodana projektu JIMAC polega na tym, że międzynarodowe konsorcjum upewnia się, że włączenie dotyczy rozwoju rezyliencji niezbędnej dzieciom do radzenia sobie z barierami uczenia się i niekorzystnym ocenianiem.